Ασφάλεια στην επιχείρηση. Τι είναι η ασφάλεια σε μια μονάδα παραγωγής;

Ένα συχνό φαινόμενο σε μια βιομηχανική επιχείρηση είναι τα ατυχήματα που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των προφυλάξεων ασφαλείας από τους εργαζομένους.

Βασικές αρχές και ορισμοί

Ασφάλεια στην εργασίαη επιχείρηση, ανεξάρτητα από το προφίλ της, είναι ένα σύνολο μέτρων που λαμβάνονται σε σχέση με την οργάνωση της εργασίας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια της εργασίας γενικά και κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. Το προαναφερθέν έγγραφο είναι νομοθετική πράξη, η οποία συνιστάται ιδιαίτερα για συμμόρφωση. Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες που παρατίθενται στους κανονισμούς για την ασφάλεια των επιχειρήσεων συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραβιάσεων. Η ανάπτυξη και η έγκριση αυτού του εγγράφου εκτελείται, πρώτα απ 'όλα, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Αυστηρή τήρηση των κανόνων της τεχνολογίαςη ασφάλεια συνίσταται όχι μόνο στη διατήρηση της συνέχειας της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και στην προστασία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση ορισμένων εργασιών.

Υλικό ασφάλειας

Για τη σωστή οργάνωση ενός ασφαλούς εργαζομένουδιαδικασία απαιτεί κεφάλαια, τα οποία κατανέμονται απευθείας από το ταμείο της επιχείρησης. Χρηματοδοτούν επίσης μια ειδική υπηρεσία ή μια δομική μονάδα υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ασφάλειας των εργαζομένων.

ασφάλεια στην επιχείρηση

Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η οργάνωση τουη διοίκηση του οργανισμού οφείλει καταρχήν να παρέχει στους εργαζομένους εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ρούχα εργασίας, ειδικά υποδήματα) και να παρακολουθεί προσεκτικά τη λειτουργικότητα και την ποιότητα του τεχνικού εξοπλισμού. Επίσης σημαντική είναι η σωστή οργάνωση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας - αερισμός, φωτισμός, συνθήκες θερμοκρασίας, συσκευές για τη διάθεση των αποβλήτων παραγωγής αποβλήτων.

Ανεξάρτητα από το προφίλ και την εξειδίκευση, πολύείναι σημαντικό ότι οι κανονισμοί ασφαλείας στο εργοστάσιο έχουν μελετηθεί από τον κάθε εργαζόμενο που εργάζονται σε αυτό. Η οργάνωση ενδιαφέρεται άμεσα για τη μείωση και ελαχιστοποίηση του αριθμού των ατυχημάτων, έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι εργαζόμενοι με το έγγραφο που περιέχει τους κανόνες σχετικά με την προστασία της εργασίας στην επιχείρηση πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένο άτομο υπεύθυνο για αυτή την πτυχή.

Ευθύνες του προσωπικού

Αναμφισβήτητα, το κύριο καθήκον του προσωπικού είναι ναεκτέλεση εργασιών εξειδίκευσης. Αλλά όχι λιγότερο σημαντικό σημείο στο έργο της επιχείρησης θεωρείται επίσης η συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας της εργασίας. Για να τα γνωρίζει και να τα εκτελεί, κάθε εργαζόμενος, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, πρέπει απαραιτήτως να εξοικειωθεί με την οδηγία για την προστασία της εργασίας, η οποία πρέπει να τεκμηριωθεί.

Η ασφάλεια των επιχειρήσεων δημóσιας εστίασης. Χαρακτηριστικά

Στην ουσία υπάρχουνόπως οι χημικές (ατμοσφαιρική ρύπανση από τη σκόνη και τους ατμούς), φυσικές (διακυμάνσεις θερμοκρασίας, δόνηση, θόρυβος, ακτινοβολία μικροκυμάτων και υπέρυθρης ακτινοβολίας, ηλεκτρικό άγχος), σπανιότερα βιολογικά (βακτήρια μυκήτων, παθογόνοι μικροοργανισμοί).

τεχνολογίας ασφάλειας των επιχειρήσεων δημóσιας εστίασης
Επιπλέον, ολόκληρη η παραγωγική διαδικασίαοι εργαζόμενοι συνδέονται με νευρική ένταση που προκαλείται από τη συνεχή επικοινωνία και τις επαφές κατά τη διάρκεια της εργασίας. Δεδομένων των παραπάνω παραγόντων, είναι πολύ σημαντικό ο εργαζόμενος αμέσως πριν από την ανάληψη των καθηκόντων να είναι εξοικειωμένος με τις περιγραφές θέσεων εργασίας και κατά τη διάρκεια της εργασίας ήταν επικεντρωμένη και προσεκτικός. Η ασφάλεια στις επιχειρήσεις τροφίμων διαφέρει από παρόμοιες οδηγίες από οργανισμούς άλλων προφίλ λόγω του γεγονότος ότι οι υπάλληλοι είναι συνεχώς σε επαφή όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με εξοπλισμό και άμεσα με σημεία πυρκαγιάς, που είναι γεμάτο με φωτιά και ηλεκτρικό ρεύμα.

Χαρακτηριστικά της προστασίας της εργασίας σε επιχειρήσεις διαφόρων προφίλ

Η ασφάλεια στην επιχείρηση αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχουν όμως βασικοί κανόνες που είναι σύνηθοι για όλους τους οργανισμούς.

μηχανική ασφάλειας σε μια μονάδα παραγωγής
Προκειμένου να αποφευχθεί η παραγωγήτραυματισμοί και ατυχήματα στο έδαφος της επιχείρησης οργανώνουν την περίφραξη επικίνδυνων χώρων εγκαθιστώντας φως ή ήχο (ή και τα δύο) και προειδοποιητικά σήματα. Επίσης, δεν είναι ασυνήθιστο σε αυτόν τον τομέα είναι ειδικές θέσεις και φύλακες.

Σε μια περιοχή όπου υπάρχει έντονηη κυκλοφορία των οχημάτων (μεταφορά κενών, εξαρτημάτων κλπ., παράδοση και αφαίρεση υλικών και τελικών προϊόντων), η ασφάλεια στην επιχείρηση περιλαμβάνει απαραίτητα στοιχεία όπως η διδασκαλία του προσωπικού σχετικά με τους κανόνες τοποθέτησης και κίνησης στις περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται η μετακίνηση. Επιπροσθέτως, η προσοχή του προσωπικού προσελκύει το γεγονός ότι κάποιος πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός στα φώτα και τα ηχητικά σήματα και, φυσικά, μην ξεχνάτε να καθοδηγείτε από διάφορες προειδοποιήσεις.

τεχνολογίας ασφάλειας στις επιχειρήσεις τροφίμων

Χαρακτηριστικά ασφαλείας σε κατασκευαστικές εταιρείες στην επικράτεια των οποίων υπάρχουν σιδηροδρομικές γραμμές

Σε επιχειρήσεις, των οποίων η επικράτεια είναι μερικώς κατειλημμένησιδηρόδρομοι πρέπει να κινηθεί ιδιαίτερα προσεκτικά. Πριν από την έξοδο από το κόρνερ, είναι απαραίτητο να θυμάστε σχετικά με την πιθανή εμφάνιση ενός κινούμενου σύνθεσης. Δρόμους των σιδηροδρόμων θα πρέπει να κινηθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (γέφυρες, διασταυρώσεις).

τους κανόνες ασφαλείας στην επιχείρηση

Προχωρώντας κατά μήκος των διαδρομών, τα βαγόνια πρέπει να παραλειφθούν καιμόνο μετά από αυτό, συνεχίστε το κίνημα, μην ξεχνάτε ότι η σύνθεση κατά μήκος του γειτονικού δρόμου μπορεί επίσης να κινηθεί. Η μετακίνηση κάτω από τα όρθια βαγόνια απαγορεύεται αυστηρά λόγω του γεγονότος ότι το τρένο ελιγμών μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς απροσδόκητα.

Κατασκευαστικές εταιρείες. Χαρακτηριστικά της προστασίας της εργασίας

Ασφάλεια στην επιχείρηση, στιςεπικράτεια του οποίου οι εκσκαφές και την κατασκευή έργων (εγκατάσταση και άρση των μεταλλικών κατασκευών, ανασκαφή, την επισκευή των διαφόρων μηχανισμών ανύψωσης και μηχανές) απαγορεύει την είσοδο στους χώρους, που περιβάλλεται από επιγραφές και απαγορευτικό εμπόδια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το άνοιγμα των τάφρων και φρεατίων με λανθασμένα επιβληθεί καπάκια μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα και εργατικά ατυχήματα. Επίσης, στον τομέα των κατασκευών, μπορεί να υπάρχουν δοκάρια βγαίνει από αυτά με νύχια και κιγκλιδώματα, πτώση σκαλωσιές, σκαλωσιές και διάφορα αντικείμενα, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για να κινηθεί γύρω από τα εδάφη στα οποία οι κατασκευαστικές εργασίες.

Οι επιχειρήσεις των οποίων η εργασία σχετίζεται με υψηλή ηλεκτρική τάση. Χαρακτηριστικά

οδηγίες για την ασφάλεια των επιχειρήσεων

Τα κύρια έγγραφα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι:καθοδηγούν την εφαρμογή των έργων στην επικράτεια των οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες συνδέονται με υψηλή ηλεκτρική τάση, μια περιγραφή εργασίας, της ασφάλειας στην επιχείρηση, η οποία είναι εγγεγραμμένη χωριστά για κάθε ειδικότητα των εργαζομένων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της μετάβασης των θέσεωνΗλεκτρικά μάτια πρέπει να προστατεύονται από τη φλόγα σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρα μακριά από το χώρο καύσης. Η μη τήρηση αυτού του κανόνα απειλεί με διάφορες οφθαλμικές παθήσεις ή ακόμα και απώλεια όρασης. Ούτε μπορεί να αγγίξει τα εκτεθειμένα ή κρέμονται καλώδια, συμπεριλαμβανομένης και της επίθεσης σε αυτά, καθώς μπορεί να είναι ζωντανή και να αντιμετωπίζουν τους τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους.

Αρέσει:
0
Οδηγίες για μέτρα πυρασφάλειας -
Οδηγίες για την προστασία της εργασίας και της τεχνολογίας
Κανονικοποίηση της εργασίας στην επιχείρηση
Ο Ομοσπονδιακός Νόμος "Τεχνικοί Κανονισμοί στις
Ο καθένας υποχρεούται να διδάσκεται στην τεχνολογία
Ασφάλεια στο γραφείο της πληροφορικής:
Η έννοια της προστασίας της εργασίας στην επιχείρηση
Απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί
Εργατική προστασία κατά την εργασία, τη διαχείριση και
Δημοσιεύσεις
επάνω