Πληρεξούσιο για το δικαίωμα υπογραφής: χαρακτηριστικά σχεδιασμού

Σήμερα, με την υψηλή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ένα τέτοιο στοιχείο εκπροσώπησης ως πληρεξούσιο για το δικαίωμα υπογραφής είναι ευρέως διαδεδομένο.

Για την ορθή εκτέλεση μιας πληρεξούσιο γραπτώς (απλή) μορφή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με βάση τη νομική πρακτική και νομοθεσία, με τη μορφή ενός εγγράφου θα πρέπει να περιέχει.

Πρώτον, η πληρεξουσιότητα (για το δικαίωμα υπογραφήςέγγραφα) πρέπει να περιέχει το όνομα του εγγράφου, την ημερομηνία και τον τόπο της συναλλαγής, τον αριθμό εγγραφής, την υπογραφή της κεφαλής και τη σφραγίδα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κείμενο του εγγράφου και στον όγκο των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των δράσεων που θα επιτρέπουν την εκτέλεση της εν λόγω εξουσιοδότησης και, εάν είναι αναγκαίο, θα αναφέρεται με ακρίβεια το τρίτο πρόσωπο, στις σχέσεις των οποίων η πληρεξουσιότητα επιτρέπει την εκπροσώπηση συμφερόντων.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τοκοινές φράσεις όπως "και άλλες, που σχετίζονται με την πληρεξουσιότητα". Αυτές οι συνταγοποιήσεις μπορούν να δημιουργήσουν άσκοπες διαφωνίες σχετικά με τον ορισμό των ορίων εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οι συγκεκριμένες (σημαντικές) εξουσίες πρέπει να είναι λεπτομερείς.

Για παράδειγμα, εξετάστε τα παρακάτωτην κατάσταση. Το δικαστήριο διαιτησίας έλαβε ένσταση από τον ιδιώτη επιχειρηματία V. με απαίτηση έναντι της ZAO M σχετικά με την ακυρότητα της συμπληρωματικής σύμβασης που καταρτίστηκε με τη σύμβαση μίσθωσης, η οποία συνήφθη από τον πολίτη Μ που ενεργούσε βάσει εξουσιοδότησης. Ο επιχειρηματίας V., για την τεκμηρίωση των αιτημάτων του, κατέθεσε επιχειρήματα, σύμφωνα με τα οποία ανέθεσε στον πολίτη Μ. Να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονταν με τις οικονομικές ανάγκες της χώρας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπέγραψαν συμφωνία για λογαριασμό του. Ωστόσο, το κείμενο που είχε πληρεξούσιο για το δικαίωμα υπογραφής συνθηκών έδειξε το αντίθετο. Οι κανόνες του αστικού δικαίου λαμβάνουν υπόψη την κυριολεκτική έννοια όλων των εκφράσεων που περιέχονται στο έγγραφο, με την ερμηνεία του.

Η γραμματική ερμηνεία της πληρεξουσιότηταςαρχή του προσώπου που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του πολίτη Β διαπίστωσε ότι ο ενάγων έχει παράσχει το δικηγόρο Μ πολίτη να αναλάβει δράση σε όλα τα απαραίτητα θέματα που σχετίζονται με την ως ιδιοκτήτης ακινήτων στην πόλη της Κ με το δικαίωμα να υπογράψει τις απαραίτητες συμφωνίες και συμβάσεις, καθώς και να κάνετε αλλαγές σε αυτά . Αποδεικνύεται ότι ο επιχειρηματίας έχει καθορισμένα όρια και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εντολής, που δεν δικαιολογεί διαφορετική ερμηνεία του κειμένου του επίμαχου πληρεξούσιο.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει σαφώς ότι υπογράφηκε πληρεξούσιο για το δικαίωμα υπογραφής, το οποίο δεν περιλάμβανε τις εξουσίες που ο διαχειριστής φέρεται ότι παρέσχε σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Έτσι, για να αποφευχθεί η εμφάνιση παρόμοιωνπεριπτώσεις, το κυρίως κείμενο θα πρέπει να περιέχονται σε ένα πληρεξούσιο καταρτίζεται έτσι ώστε κανείς δεν είχε καμία αμφιβολία για το ποιος είναι αντιπροσωπευτική του τι παρουσιάζεται, τι αρμοδιότητες συγκεκριμένα εκπροσωπείται, και ότι το πληρεξούσιο για την υπογραφή έχει νομική ισχύ.

Αν μιλάμε για την περίοδο ισχύος των εγγράφων εμπιστοσύνης, τότε αυτή η απαίτηση αναφέρεται με τη μορφή του εγγράφου και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης.

Η πληρεξουσιότητα για το δικαίωμα υπογραφής, που εκδίδεται τηνγια μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση κατά την οποία ο κύριος υπόχρεος θα αρχίσει να αμφιβάλλει για την ακεραιότητα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του πριν λήξει το έγγραφο. Στην περίπτωση αυτών των περιστάσεων, πρέπει να ανακαλέσετε αμέσως την πληρεξουσιότητα για το δικαίωμα υπογραφής. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την επιστροφή του πρωτοτύπου εγγράφου.

Αρέσει:
0
Εξουσιοδότηση για μισθούς:
Ποια είναι η εξουσιοδότηση για
Κανόνες εγγραφής των εγγράφων
Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης
Δικηγόρος για το δικαίωμα διαχείρισης του οχήματος τώρα
Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση συμφερόντων
Εξουσιοδότηση για την παραλαβή των αποθεμάτων: Χαρακτηριστικά
Μια χειρόγραφη εξουσιοδότηση δεν χρειάζεται πλέον!
Για να εκδώσετε πληρεξούσιο για τη διοίκηση
Δημοσιεύσεις
επάνω