Νομοθετική διαδικασία

Η νομοθετική διαδικασία είναι η δημιουργία καιτη θέσπιση νόμου ή άλλης κανονιστικής πράξης, με την επιφύλαξη ορισμένης συνέπειας. Κατά την εξέταση των παραπάνω δραστηριοτήτων, θα πρέπει να αναφερθεί τι εκτελούν τα αρμόδια όργανα: ο αρχηγός του κράτους ή το κοινοβούλιο. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις αφορούν την εφαρμογή νομοθετικής διαδικασίας με τη συμμετοχή της κυβέρνησης. Σε σπάνιες περιπτώσεις διεξάγεται δημοψήφισμα.

Η νομοθετική διαδικασία απαιτείτην πραγματοποίηση ορισμένων γνώσεων. Στην παγκόσμια νομική πρακτική, έχουν το όνομα του νομοθετικού μηχανισμού. Αντιπροσωπεύει (την τεχνολογία) μια συγκεκριμένη δομή, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που πρέπει να τηρούνται στη διαμόρφωση των νόμων, των κανονισμών και των νόμων, καθώς και στη συστηματοποίησή τους.

Η νομοθετική διαδικασία ξεκινά με την έγκριση τηςαπόφαση για τη σύνταξη του νόμου. Μαζί με αυτό καθορίζεται όχι μόνο το θέμα, αλλά και η κατεύθυνση της μελλοντικής πράξης. Σε αυτό το στάδιο, η κύρια ιδέα και η μέθοδος παρουσίασής της, η αντιστοιχία του νομοσχεδίου στο σύνολό του με τις ανάγκες του κοινού επί του παρόντος, έχει μεγάλη σημασία.

Κατά κανόνα, μαζί με την προτεινόμενη πράξη για την ανάπτυξη, συντάσσεται επίσης μια ιδέα, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνει μια κοινή λογική και ένα σχέδιο, μια χαρακτηριστική και βασικές κατευθύνσεις και ιδέες.

Τα ακόλουθα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

- εισαγωγή του σχεδίου νόμου στην αρμόδια αρχή (εκδήλωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας) ·

- εξέταση ·

- αποδοχή.

- Εξουσιοδότηση, δημοσίευση και δημοσίευση.

Η εισαγωγή της προτεινόμενης πράξης είναι δυνατή από το θέμα,με νομοθετική πρωτοβουλία. Η αρμόδια αρχή είναι υποχρεωμένη να συμφωνήσει με την πρόταση θέσπισης ειδικού νόμου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει υποχρέωση δημοσίευσης νόμου. Επιπλέον, ο αρμόδιος φορέας υποδοχής μπορεί να υιοθετήσει το σχέδιο σε μια εντελώς διαφορετική μορφή από ό, τι προτάθηκε.

Πρέπει να σημειωθεί κάποια διαφοράμεταξύ του σχεδίου νόμου και της νομοθετικής πρότασης. Επομένως, η δεύτερη έννοια χαρακτηρίζει μόνο την ιδέα, την έννοια της υποτιθέμενης κανονιστικής πράξης. Ενώ το νομοσχέδιο είναι ολόκληρο το κείμενο του νόμου, με όλα τα συνημμένα χαρακτηριστικά (παράγραφοι, προοίμιο, άρθρα και άλλα στοιχεία).

Η εξέταση μιας κανονιστικής πράξης συνεπάγεται τηνσυζήτηση, εργασίες σε αυτό και σε επιτροπές (επιτροπές) και σε συνόδους ολομέλειας. Οι εμπειρογνώμονες ορίζουν αυτό το στάδιο ως το πιο ογκώδες από ό, τι είναι μέρος της νομοθετικής διαδικασίας.

Η συζήτηση κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας συχνά καλείται ανάγνωση. Συνήθως η έκδοση του νόμου γίνεται σε τρεις αναγνώσεις.

Το στάδιο της υιοθέτησης του νόμου στα μονομερή κοινοβούλιασυμπληρώνει μια ενιαία ή τελική ανάγνωση και είναι μια ψήφος που χωρίζεται σε ονομαστική κλήση ή συνηθισμένη. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να χρησιμοποιείτε μυστική ψηφοφορία.

Η φάση της έγκρισης του νόμου εκτελείται από τον επικεφαλήςκράτος, υπογράφοντας το επίσημο κείμενό του. Σήμερα, η έννοια αυτή χρησιμοποιείται αρκετά σπάνια. Συχνά, τα συντάγματα περιέχουν ορισμούς όπως "διακήρυξη" ή "υπογραφή".

Η δημοσίευση είναι η επίσημη διακήρυξηπου εγκρίθηκε από το νόμο. Αυτός ο ορισμός σημαίνει επίσης ότι ο νόμος έχει κυρωθεί από τον αρχηγό του κράτους κατά τη διάρκεια που ορίζει το Σύνταγμα και δημοσιεύεται στο επίσημο δελτίο.

Η δημοσίευση ενός κειμένου στοπου αντιστοιχεί στην καθιερωμένη έκδοση (επίσημη). Αναπαράγει το πλήρες αυθεντικό κείμενο της εγκριθείσας κανονιστικής πράξης. Μαζί με αυτούς, καθορίζονται οι όροι για την έναρξη ισχύος του νόμου. Το στάδιο αυτό ολοκληρώνει τη νομοθετική διαδικασία.

Αρέσει:
0
Συγκολλητική διαδικασία στην κοιλιακή κοιλότητα μιας γυναίκας:
Δικαστικές υποθέσεις
Αρχές Διοικητικού Δικαίου - Θέματα
Πλαστική παραμόρφωση
Η ζωοπόρωση είναι μια μορφή του κύκλου ζωής και
Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης: πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
Κατάλογος αυτοκινήτων που υπάγονται στο φόρο
Μέθοδοι βελτιστοποίησης των αποφάσεων διαχείρισης
Οργάνωση της παραγωγής στην επιχείρηση -
Δημοσιεύσεις
επάνω