Ακαθάριστο εισόδημα: τι είναι και πώς να το υπολογίσετε

Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες απόδοσηςοργάνωσης είναι τα ακαθάριστα έσοδα. Κάθε επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει τι είναι αυτό. Αυτός ο αριθμός θα βοηθήσει στον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της εργασίας και στην προσαρμογή της στρατηγικής.

ακαθάριστο εισόδημα τι είναι αυτό

Ακαθάριστο εισόδημα: τι είναι αυτό;

Το ακαθάριστο εισόδημα είναι το ποσό των εισπραχθέντων κεφαλαίωνως αποτέλεσμα της υλοποίησης των βασικών δραστηριοτήτων της. Αυτός είναι ο τελικός οικονομικός δείκτης, ο οποίος αντικατοπτρίζει το συνδυασμένο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα της οικονομίας, της διαχείρισης και του μάρκετινγκ. Αξίζει να σημειωθεί, λαμβάνοντας υπόψη το ακαθάριστο εισόδημα, ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα άτομο, αλλά και ένας μακροοικονομικός δείκτης. Έτσι, το ακαθάριστο εισόδημα θεωρείται σε κρατικό επίπεδο.

Σε ορισμένες χώρες, ο όρος αυτός συνδέεται μεμια τέτοια έννοια ως "κύκλος εργασιών". Αν μιλάμε για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (δημόσιο, φιλανθρωπικό ίδρυμα κ.λπ.), το ακαθάριστο εισόδημα σημαίνει το ετήσιο ποσό χρηματοδότησης ή δωρεών.

Τιμή ακαθάριστου εισοδήματος

Το ακαθάριστο εισόδημα από την πώληση προϊόντων αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία της επιχείρησης. Η σημασία του έχει ως εξής:

 • αντισταθμίζει τα έξοδα απόσβεσης που αφορούν τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
 • χρησιμοποιείται για να πληρώσει φόρους, πρόστιμα και ποινές, καθώς και άλλες κρατήσεις στο δημόσιο ταμείο.
 • είναι η πηγή των μισθών και των επιδομάτων για τους εργαζομένους.
 • Δρα ως βάση του σχηματισμού των καθαρών κερδών και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

πώς να υπολογίσετε τα ακαθάριστα έσοδα

Ο σχηματισμός του ακαθάριστου εισοδήματος

Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της δραστηριότηταςκάθε οργανισμός είναι ακαθάριστο εισόδημα. Τι είναι αυτό, μπορείτε να καταλάβετε με την κατανόηση του μηχανισμού του σχηματισμού. Έτσι, αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια:

 1. Παραγωγή αγαθών (ή υπηρεσιών).
 2. Φέρνοντας στην αγορά με τον ορισμό μιας εξειδικευμένης θέσης.
 3. Εφαρμογή στον τελικό χρήστη.
 4. Εισόδημα.

Τι περιλαμβάνεται στο ακαθάριστο εισόδημα

Ο δείκτης αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος από την εισροή μετρητών από την κύρια δραστηριότητα του οργανισμού. Επομένως, τα στοιχεία του ακαθάριστου εισοδήματος έχουν ως εξής:

 • τα ποσά που λαμβάνει ο οργανισμός κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου ·
 • τα πρόστιμα που καταβλήθηκαν από τρίτους ·
 • τα περιουσιακά στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σύμφωνα με τη σύμβαση ·
 • ασφαλιστικό αποθεματικό ·
 • οικονομική βοήθεια ή φιλανθρωπικές εισφορές ·
 • δικαιώματα και μερίσματα ·
 • έσοδα από την πώληση κινητών αξιών ·
 • ασφαλιστικές αποδείξεις.

ακαθάριστο εισόδημα από πωλήσεις

Μη-συστατικό στοιχείο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακαθάριστο εισόδημα έχει επίσης άυλη συνιστώσα. Μπορεί να περιλαμβάνει έσοδα από:

 • επενδύσεις και επανεπένδυση ·
 • εξοικονόμηση λογαριασμών συνταξιοδότησης ·
 • μη εισπρακτέες τραπεζικές καταθέσεις.
 • βοήθεια σε διεθνείς χρηματοδοτικές συμφωνίες.

Πώς να υπολογίσετε

Ο υπολογισμός του ακαθάριστου εισοδήματος πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια. Έτσι, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 1. Αρχικά, πρέπει να υπολογίσετε το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να αφαιρείται το άμεσο κόστος υλικών από εισπράξεις από την κύρια δραστηριότητα.
 2. Προσδιορίστε τη συνολική αξία της παραγωγής για την περίοδο (εάν χρειάζεται, λάβετε υπόψη την προστιθέμενη αξία).
 3. Βρείτε ένα προϊόν από τον αριθμό των μονάδων αγαθών (υπηρεσίες) και το κόστος πώλησής τους. Στον ληφθέντα δείκτη προστίθενται όλες οι άλλες συνιστώσες του ακαθάριστου εισοδήματος.

στοιχεία του ακαθάριστου εισοδήματος

Μέθοδοι υπολογισμού

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι υπολογισμού του ακαθάριστουεισόδημα. Έτσι, για να υπολογίσετε αυτόν τον δείκτη για τον κύκλο εργασιών, θα πρέπει να βρείτε ένα προϊόν του συνολικού κύκλου εργασιών και του εμπορικού σήματος, και στη συνέχεια διαιρέστε τον αριθμό που έχετε πάρει κατά 100. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν η πριμοδότηση για όλα τα προϊόντα είναι ίδια.

Εάν η επιχείρηση παράγει ένα ευρύ φάσμαπροϊόντα με διαφορετικά εμπορικά σήματα, πρέπει να βρείτε ένα προϊόν για κάθε προϊόν ξεχωριστά και στη συνέχεια να το συνοψίσετε. Το αποτέλεσμα, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, διαιρείται με 100.

Ο απλούστερος τρόπος υπολογισμού του ακαθάριστου εισοδήματος,που αφορά σχεδόν κάθε επιχείρηση - από το μέσο ποσοστό του ακαθάριστου εισοδήματος. Ο δείκτης αυτός πολλαπλασιάζεται με τον συνολικό κύκλο εργασιών και διαιρεί το προϊόν κατά 100.

Παράγοντες που επηρεάζουν το μεικτό εισόδημα

Το καθαρό ακαθάριστο εισόδημα είναι ένας από τους βασικούς δείκτες που αντικατοπτρίζουν την απόδοση της επιχείρησης. Οι παρακάτω παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν αυτήν την τιμή:

 • Ο όγκος των προϊόντων, καθώς και το εύρος και η δομή του. Όσο περισσότερα αγαθά θα πωληθούν, τόσο υψηλότερο θα είναι ο δείκτης του ακαθάριστου εισοδήματος.
 • Το ποσό της εμπορικής σήμανσης. Η σκοπιμότητα και η εγκυρότητά του συνδέονται άρρηκτα με τον δείκτη ακαθάριστου εισοδήματος.
 • Διαθεσιμότητα πρόσθετων υπηρεσιών που αυξάνουν το κύρος των αγαθών και ενθαρρύνουν τη ζήτηση για αυτό.
 • Η διαθεσιμότητα πρόσθετων εσόδων, καθώς και η ποσότητα και η σταθερότητα των πηγών τους.

καθαρό μεικτό εισόδημα

Σχεδιασμός του ακαθάριστου εισοδήματος

Γνωρίζοντας πώς να υπολογίσετε το ακαθάριστο εισόδημα, μπορείτενα προγραμματίσει την αξία του εκ των προτέρων. Αυτή η διαδικασία είναι απλά απαραίτητη για την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησης. Απλοποιημένη, αυτή η διαδικασία μπορεί να εξηγηθεί ως πρόβλεψη της διαφοράς μεταξύ του αναφερόμενου και του προγραμματισμένου δείκτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προβλεπόμενο ποσό του ακαθάριστου εισοδήματος δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, τα έσοδα από την απόσυρση παγίων περιουσιακών στοιχείων και τις πωλήσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων και νομισμάτων.

Ο αρμόδιος σχεδιασμός είναι το κλειδί για την ευημερίαεπιχείρηση. Όσον αφορά το ακαθάριστο εισόδημα, ο δείκτης αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο το κόστος αλλά και το καθαρό κέρδος, η αξία του οποίου θα είναι πολύ υψηλότερη από ό, τι κατά την περίοδο αναφοράς. Επίσης, εκτός από τα αναμενόμενα έσοδα, είναι σημαντικό να σχεδιάσετε πιθανές απώλειες κατά το σχεδιασμό. Μπορούν να είναι:

 • ζημίες παρελθουσών περιόδων που μπορούν να εντοπιστούν κατά το προγραμματισμένο έτος ·
 • οι απώλειες από την αποτίμηση λόγω της μείωσης της ζήτησης ·
 • κίνδυνος ακύρωσης παραγγελιών ·
 • ενδεχόμενα νομικά έξοδα και κυρώσεις.

Παράγοντες επιτυχίας

Αξίζει να σημειωθεί, μελετώντας το ακαθάριστο εισόδημα, ότι αυτός είναι ένας από τους κύριους δείκτες που απεικονίζουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Ότι η δουλειά της ήταν επιτυχής, είναι απαραίτητο να τηρήσουμε αυτές τις αρχές:

 • είναι σημαντικό να βρεθεί η βέλτιστη σχέση τιμής-ποιότητας.
 • οι εγκαταστάσεις παραγωγής στην επιχείρηση πρέπει να επαρκούν για την παραγωγή μιας ποσότητας προϊόντων που να ικανοποιεί τη ζήτηση των καταναλωτών ·
 • πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς την κατάσταση της αγοράς, προκειμένου να κάνετε έγκαιρες αλλαγές στην περιοχή ή να την επεκτείνετε.
 • πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφοδιαστική (το κόστος της παράδοσης των προϊόντων στον καταναλωτή πρέπει να είναι ελάχιστο).

υπολογισμό του ακαθάριστου εισοδήματος

Συμπέρασμα

Κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης ενός οργανισμού ή ενός οργανισμούτου συνόλου του κράτους, με κάθε τρόπο, ο δείκτης του ακαθάριστου εισοδήματος υπολογίζεται. Αυτή είναι η βάση για την ευημερία της επιχείρησης, η οποία αποτελεί το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη.

Αρέσει:
0
Έσοδα και κέρδος: ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο
Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι το πιο σημαντικό
Τα οριακά έσοδα είναι ο δείκτης
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εισοδήματος και κερδών; Σε τι
Έσοδα USN 2012
Πώς να υπολογίσετε την κερδοφορία ενός οργανισμού
Ο σημαντικότερος δείκτης απόδοσης είναι το καθαρό
Πώς να υπολογίσετε τον φόρο εισοδήματος (φόρος εισοδήματος
Πώς καθορίζεται το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα;
Δημοσιεύσεις
επάνω