Περιβάλλον του οργανισμού: ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος

Οποιαδήποτε οργάνωση (επιχείρηση) βρίσκεται ήβρίσκεται και ασκεί τη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο περιβάλλον το οποίο, φυσικά, έχει τεράστια και άμεση επίδραση σε αυτήν ακριβώς τη δραστηριότητα.

Το σύνολο του περιβάλλοντος του οργανισμού (επιχείρηση) αποτελείται από δύο αλληλένδετα σύνολα:

1. Το εσωτερικό περιβάλλον.

2. Το εξωτερικό περιβάλλον.

Το εσωτερικό περιβάλλον βρίσκεται μέσα στην οργάνωση(επιχείρηση), μέσα σε αυτό, και έχει άμεσο και άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες του οργανισμού. Τα στοιχεία του μαζί καθορίζουν τις δυνατότητες, καθώς και τις ευκαιρίες που έχει ο οργανισμός. Η μελέτη του εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και η ανάλυσή του, σας επιτρέπει να εντοπίσετε τα δυνατά σημεία και, αναγκαστικά, τις αδυναμίες που είναι εγγενείς σε μια συγκεκριμένη οργάνωση (επιχείρηση). Είναι υπό τον έλεγχο της ηγεσίας του οργανισμού.

Τα κύρια στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι:

- οργάνωση και τεχνολογία παραγωγής,

- οργανωτική δομή ·

- δομή διαχείρισης,

- Οργάνωση οικονομικών;

- δραστηριότητες μάρκετινγκ ·

- Οργανωτική κουλτούρα του οργανισμού.

- προσωπικό, υπάλληλοι.

Το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού (επιχείρηση) αποτελείται από στοιχεία που βρίσκονται εκτός αυτού, διότι είναι εξωτερικό.

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος επιτρέπει να διαπιστωθεί,τι μπορεί να αναμένει ο οργανισμός εάν θα λειτουργήσει με επιτυχία. Ποια προβλήματα θα περίμενε αν δεν μπορεί να αποτρέψει εντελώς τις αρνητικές τάσεις στις δραστηριότητές του.

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος δείχνει ότι αποτελείται από δύο μεγάλα σύνολα:

1. Μακροπεριβάλλον (έμμεση επίδραση).

2. μικροπεριβάλλον (άμεσο αποτέλεσμα).

Συχνά, η φύση του μακροπεριβάλλοντος είναι μη ειδική και δημιουργεί γενικές συνθήκες για τις δραστηριότητες του οργανισμού (επιχείρηση) στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού δείχνει ότι τα κύρια στοιχεία του μακροοικονομικού περιβάλλοντος είναι:

- την κατάσταση της οικονομίας ·

- κοινωνικοοικονομική πολιτική του κράτους,

- πρόοδος (NTP) ·

- πολιτικοί παράγοντες ·

- διεθνείς εκδηλώσεις ·

- κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες (έθιμα, παραδόσεις, συνήθειες κ.λπ.).

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης δείχνει ότιη ίδια η επιχείρηση δεν έχει πρακτικά καμία ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η έμμεση επιρροή του εξωτερικού περιβάλλοντος επηρεάζει τη δραστηριότητα της επιχείρησης μόνο στο μέλλον.

Με άμεσο αντίκτυπο, άμεσα, οι παράγοντες επηρεάζουν τις δραστηριότητες του οργανισμού και η ίδια η οργάνωση μπορεί να αλληλεπιδράσει ενεργά με τα στοιχεία αυτού του περιβάλλοντος.

Τα κύρια στοιχεία του περιβάλλοντος άμεσης επίπτωσης περιλαμβάνουν:

- καταναλωτές.

- προμηθευτές και μεσάζοντες ·

- ανταγωνιστές.

- συνδικαλιστικές οργανώσεις ·

- Νομοθεσία.

- κρατική ρύθμιση.

Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, του εσωτερικού περιβάλλοντος, στο οποίοο οργανισμός (επιχείρηση) βρίσκεται και λειτουργεί, αντιπροσωπεύει την αρχική διαδικασία στρατηγικής διαχείρισης. Κατά την εφαρμογή του, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και μοντέλα για τη μελέτη του περιβάλλοντος (εσωτερική και εξωτερική) οργάνωση (επιχείρηση). Συγκεκριμένα, η ανάλυση STEP αποσκοπεί στη μελέτη του μέσου που ενεργεί έμμεσα. Οι μέθοδοι LOTTS και GAP, στην πραγματικότητα, είναι η ίδια ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επιτρέπουν στον οργανισμό να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και να περιορίσει το χάσμα μεταξύ του τι θέλετε να επιτύχετε και του τι είναι πραγματικά εκεί. Η μέθοδος PIMS σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε τον ποσοτικό αντίκτυπο της στρατηγικής μάρκετινγκ στο κέρδος. Ο Matrix McKinsey βοηθά να εκτιμηθεί πόσο ελκυστική είναι η αγορά, η στρατηγική θέση της επιχείρησης σε αυτήν την αγορά, βάσει της οποίας δίδονται συστάσεις σχετικά με τη στρατηγική δράσης. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο McKinsey, μπορείτε να αναλύσετε το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, με βάση το οποίο προσφέρονται συστάσεις για την αλλαγή των στοιχείων του εσωτερικού περιβάλλοντος στη διαδικασία εφαρμογής της στρατηγικής.

Αρέσει:
0
Η οικονομία του οργανισμού σε συνθήκες αγοράς
SWOT ανάλυση της επιχείρησης
Ανάλυση και διάγνωση οικονομικών και οικονομικών
Σημασία στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης μιας τέτοιας έννοιας
Το περιβάλλον μάρκετινγκ της επιχείρησης.
Στρατηγική διαχείριση ως τρόπος
Η αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης - μια
Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού:
υποστήριξη πληροφοριών για τη διαχείριση
Δημοσιεύσεις
επάνω