Μορφές ιδιωτικοποίησης και η ουσία της ως τέτοιας

Η έννοια της ιδιωτικοποίησης συνεπάγεται αλλοτρίωσηακίνητα ιδιοκτησίας κρατικών επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων, καθώς και γηπέδων και κατοικιών, τα οποία βρίσκονται σε δημοτική ή κρατική ιδιοκτησία υπέρ νομικών οντοτήτων ή ατόμων που είναι αγοραστές βάσει του νόμου περί ιδιωτικοποιήσεων.

Αυτή η διαδικασία έχει πολλές χήρες και τύπους. Οι μορφές ιδιωτικοποίησης μπορεί να διαφέρουν σε αυτούς τους τύπους: ιδιωτικοποίηση της κοινοτικής περιουσίας και κρατικής περιουσίας, ιδιωτικοποίηση του στεγαστικού αποθέματος που ανήκει στο κράτος, ιδιωτικοποίηση γης.

Η ιδιωτικοποίηση πραγματοποιείται για να αυξηθείοικονομική και κοινωνική αποδοτικότητα της παραγωγής. Χάρη στην ιδιωτικοποίηση, τα κεφάλαια προσελκύονται από τη διαρθρωτική αναδιοργάνωση της οικονομίας. Επιπλέον, η ιδιωτικοποίηση επιδιώκει στόχους όπως: προσέλκυση πολιτών για τη συμμετοχή τους στη συντήρηση και διατήρηση των κατοικιών, τη διαμόρφωση σχέσεων αγοράς, την τόνωση της αποτελεσματικής και ορθολογικής χρήσης των γαιών και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ανάλογα με τα καθήκοντα και τους στόχους,που περιγράφονται παραπάνω, υπάρχουν επίσης οι κατάλληλες μορφές ιδιωτικοποίησης και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί για την υλοποίησή τους και τους εκτελεστές. Για παράδειγμα, η ιδιωτικοποίηση του στεγαστικού αποθέματος διεξάγεται από εξουσιοδοτημένους φορείς στις τοπικές αρχές και επιχειρήσεις και οργανισμούς που διαθέτουν κρατικό ταμείο στέγασης.

Μεταξύ αυτών, η έννοια της ιδιωτικοποίησης δεν μπορεί να είναιαναφέρουμε μία από τις πιο κοινές μορφές - την ενσάρκωση επιχειρήσεων. Αυτός ο μηχανισμός ιδιωτικοποίησης καθίσταται δυνατός μετά την έγκριση από τις κυβερνήσεις των σχετικών νομοθετικών πράξεων και νόμων. Κατά κανόνα, η ουσία τέτοιων νόμων είναι ότι το κράτος νομιμοποιεί τη διαδικασία της κεφαλαιοποίησης ή μετασχηματίζει με άλλο τρόπο τις κρατικές επιχειρήσεις και τα ιδρύματα σε ανοικτές ανώνυμες εταιρείες.

Για τη χώρα μας, αυτό το στάδιο συνέβηδεκαετία του περασμένου αιώνα. Σύμφωνα με τους τότε οικονομολόγους της μεταρρύθμισης, οι διαδικασίες αυτές έπρεπε να ωθήσουν την οικονομία στην ανάπτυξη και να την ανοικοδομήσουν ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις των διαδικασιών της αγοράς. Τι συνέβαινε αυτό, ίσως, ο καθένας θυμάται.

Αλλά επιστημονικά ή οικονομικά, οι μετοχικές εταιρείες ως προϊόν ιδιωτικοποίησης αποτελούν έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ενσωμάτωσης και συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες μορφές ιδιωτικοποίησης καιοι μέθοδοι με τις οποίες διεξήχθη δεν μπορούν να ειπωθούν με αδιαμφισβήτητο τρόπο, ότι σε όλες τις χώρες όπου σημειώθηκε, η διαδικασία πέρασε θετικά και έδωσε σημαντική ώθηση στην οικονομία της χώρας.

Ιδιαίτερα ορατή είναι η διαφορά στα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης στην ΕλλάδαΑνατολική Ευρώπη, η οποία, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης άρχισαν να χτίζουν ένα μοντέλο της οικονομίας της αγοράς στις χώρες τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, όπου η ίδια η ιδιωτικοποίηση θα λύσει τα προβλήματα της αναβίωσης και την αναδιάρθρωση της οικονομίας σε ένα νέο κομμάτι των σχέσεων της αγοράς. Ωστόσο, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιμετωπίσει το καθήκον αυτό, τότε στους ανοικτούς χώρους των χωρών της ΚΑΚ αντηχεί η άγρια ​​ιδιωτικοποίηση από την οποία κέρδισε μια ομάδα ολιγάρχων, μέχρι σήμερα. Επιπλέον, το χρονοδιάγραμμα της ιδιωτικοποίησης σε διάφορες χώρες καθορίζεται με τον δικό του τρόπο. Και αν το θέμα δεν είναι να σκέφτονται, και να δώσει ελεύθερη κολύμβηση, η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων να αναπτυχθούν για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων όλων των επιχειρήσεων και των οργανισμών που ανήκουν στο κράτος με το ένα χέρι, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τη μονοπώληση της αγοράς των προϊόντων μιας συγκεκριμένης ομάδας.

Στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης μπορούν να συμμετάσχουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

Πολίτες της χώρας και αλλοδαποί πολίτες, καθώς και άτομα χωρίς συγκεκριμένη ιθαγένεια.

Νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο έδαφος της χώρας όπου θα πραγματοποιηθεί η ιδιωτικοποίηση.

Νομικές οντότητες άλλων κρατών, στο πλαίσιο νόμων και κανονισμών.

Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να ιδιωτικοποιηθούντα άτομα που εργάζονται στο κρατικό ταμείο ιδιοκτησίας (και παρόμοιες δομές), οι ίδιες οι αρχές, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που στην ιδιοκτησία τους κατέχουν μερίδιο κρατικής ιδιοκτησίας άνω του 25% και άλλες οντότητες, ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται από ειδικούς νόμους του κράτους.

Αρέσει:
0
Ποια έγγραφα για την ιδιωτικοποίηση απαιτούνται
Ποια είναι η ιδιωτικοποίηση ενός διαμερίσματος
Η σειρά της ιδιωτικοποίησης του διαμερίσματος: τι χρειάζεστε
Η ουσία των μισθών
Η ουσία του πολιτισμού: οι κύριες προσεγγίσεις
Χρήματα: ουσία, τύποι, λειτουργίες
Η ιδιωτικοποίηση στη Ρωσία, τα θεμέλιά της
Νόμος για την ιδιωτικοποίηση των κατοικιών. Χρονισμός,
Ιδιωτικοποίηση δημοτικών ακινήτων:
Δημοσιεύσεις
επάνω