Περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και ταξινόμησή τους

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που εξασφαλίζουνη επιτυχής λειτουργία οποιασδήποτε εταιρείας, είναι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Αντιπροσωπεύουν την ιδιοκτησία της επιχείρησης, αντανακλώνται στις οικονομικές καταστάσεις σε νομισματικούς όρους.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης μπορούν να διαιρεθούν σε μεγάλεςομάδες: μόνιμες και βασικές. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, το πάγιο κεφάλαιο και το κεφάλαιο κίνησης κλπ. Τα κύρια ή, όπως λένε, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης χαρακτηρίζονται από μακρά περίοδο εφαρμογής, η οποία θα απαιτείται σε περίπτωση ανάγκης πώλησης.

Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης περιλαμβάνουν κεφάλαιο κίνησης. Αυτοί, σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία, μπορούν να μετατραπούν σε χρήματα για αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, σε αυτά περιλαμβάνονται τα τελικά προϊόντα σε απόθεμα, και των πρώτων υλών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της παραγωγής, το χρέος των απαιτήσεων τίτλων που εκδίδονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και μετρητά σε καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης έχουν αριθμόπλεονεκτήματα, για παράδειγμα, η αξιοπιστία, καθώς διασφαλίζουν την αδιάλειπτη παραγωγή εισοδήματος ακόμη και κατά τη διάρκεια σοβαρών οικονομικών δυσχερειών, επειδή μπορούν να μισθωθούν ή να μεταφερθούν σε χρηματοδοτικές μισθώσεις. Επιπλέον, επηρεάζονται λιγότερο από πληθωριστικές διακυμάνσεις. Ωστόσο, μην ξεχνάτε την ύπαρξη ελλείψεων, επειδή οι μη μακροπρόθεσμοι πόροι με την ενεργό εξέλιξη της τεχνολογικής προόδου φθείρονται γρήγορα και απαιτούν αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό και συνεπώς επιπλέον κόστος. Όπως γνωρίζετε, ο οργανισμός πρέπει να μελετήσει την κατάσταση της αγοράς και να είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές του, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να χειριστούν.

Αλλά τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία έχουν την ικανότητα νααναδιαρθρώσεις, ώστε να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε οποιεσδήποτε αλλαγές στην οικονομία. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ρευστότητας. Τα τελικά προϊόντα γενικά μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσο για γρήγορη διευθέτηση με τους πελάτες. Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι ατελή και εντοπίζουν ορισμένες ελλείψεις. Πρώτον, το κόστος διατήρησης του αχρησιμοποίητου μέρους τους είναι υψηλό. Δεύτερον, εκτίθενται στον παράγοντα πληθωρισμού, δηλαδή υπάρχει απειλή απομείωσης λόγω των υψηλών ποσοστών πληθωρισμού στην αγορά. Από την άποψη αυτή, μπορούμε να τονίσουμε το τρίτο σημείο: την επικινδυνότητα ορισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο σημαντικότερος δείκτης, που αντικατοπτρίζει την οικονομικήη κατάσταση της εταιρείας είναι το καθαρό μέγεθος του ενεργητικού, μέσω του οποίου είναι δυνατός ο υπολογισμός του πόσο παραγωγική είναι η επιχείρηση και πόσο εξασφαλίζεται από τους ίδιους πόρους της. Για τον υπολογισμό του καθαρού ενεργητικού της επιχείρησης, είναι απαραίτητο να βρεθεί η διαφορά μεταξύ του ποσού του περιουσιακού στοιχείου και του ισολογισμού. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ετησίως με τη σειρά που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Έτσι, κατά τον υπολογισμό του ποσού των καθαρών περιουσιακών στοιχείωνχρησιμοποιείται από όλα τα μη κυκλοφορούντα πόρους, είναι το αποτέλεσμα της ισορροπίας του πρώτου τμήματος, καθώς και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκουν στη δεύτερη ενότητα. Εξαίρεση μπορεί να προσδιοριστεί από την εξαγορά ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωση ή την εκ νέου πώληση σε άλλους πελάτες, καθώς και του χρέους με τη μορφή της έλλειψης κεφαλαίων για την υποχρεωτική εισφορά στο νόμιμο ταμείο της εταιρείας.

Επιπλέον, το μέγεθος του καθαρού ενεργητικού πρέπει να είναι αυστηράθετικό και το ποσό τους είναι μεγαλύτερο από το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας. Αυτή η απαίτηση επιτρέπει στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες της αναφοράς να αποδείξουν οπτικά ότι κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους η επιχείρηση ήταν σε θέση να πολλαπλασιάσει τις εισφορές των κατόχων των μετοχών και έτσι ήταν κερδοφόρα. Σύμφωνα με το νόμο, επιτρέπεται να μειώνεται το επίπεδο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το μέγεθος του εγκεκριμένου κεφαλαίου μόνο κατά τα πρώτα έτη δραστηριότητας, καθώς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η κύρια παραγωγή χρηματοδοτείται από τα ίδια κεφάλαια.

Αρέσει:
0
Είδη πόρων του οργανισμού
Τα περιουσιακά στοιχεία είναι τα θεμέλια
Ταξινόμηση των επενδύσεων ως τρόπο
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι αξίες
Καθαρά στοιχεία ενεργητικού. Η σειρά εκτίμησης και υπολογισμού.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Το αντικείμενο της λογιστικής, των αντικειμένων και του
Υπολογίζουμε τη ρευστότητα του υπολοίπου για την αποτίμηση
Ταξινόμηση επιχειρήσεων
Δημοσιεύσεις
επάνω