Χρηματοοικονομικοί δείκτες -

Σε γενικές γραμμές, οι οικονομικοί δείκτες είναι δεδομένα,που χαρακτηρίζουν πλήρως τις οικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Βοηθά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαχείρισης, συνοψίζει και συνοψίζει τους δείκτες χρηματοοικονομικής επίδοσης της οντότητας.

Οι οικονομικοί δείκτες της εταιρείας μπορούνΘεωρείται ως κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας οικονομικής οντότητας και μπορεί να σχετίζεται με την επιλογή της κατεύθυνσης και των στόχων της επιχείρησης, δηλ. που χρησιμοποιούνται για τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες στις εργασίες της επιχείρησης περιλαμβάνουν την ανάλυση των αξιών αυτών: έσοδα από πωλήσεις, κερδοσκοπικό κέρδος και ταμειακή ροή του οργανισμού.

Τα έσοδα από πωλήσεις παρουσιάζουν έσοδα,που έλαβε η επιχείρηση από την πώληση αγαθών και τελικών προϊόντων, από την εκτέλεση ορισμένων έργων και την παροχή υπηρεσιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα μπορεί να εκφραστεί τόσο σε νομισματική όσο και σε μη νομισματική μορφή. Η δεύτερη μορφή συνεπάγεται συμψηφισμό, ανταλλαγή και παρόμοια.

Το κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ εισοδήματος,αντιπροσωπεύεται από τα έσοδα από πωλήσεις και όλα τα έξοδα που είχε η επιχείρηση κατά τη σχετική περίοδο. Οι δαπάνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος των αγαθών, των υπηρεσιών ή των έργων. Είναι το κέρδος που εισπράττεται και υπόκειται σε φορολογία. Και το υπόλοιπο κέρδος, το οποίο είναι στη διάθεση της οντότητας μετά τον υπολογισμό όλων των φόρων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για δικές της ανάγκες (επέκταση της παραγωγής, καταβολή μερισμάτων σε ιδρυτές κλπ.).

Το υπόλοιπο των ταμειακών ροών υπολογίζεται ωςη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού των κεφαλαίων που λαμβάνει η επιχείρηση και των άλλων ταμείων που μεταβιβάστηκαν σε άλλους οργανισμούς σε μια συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Ταυτόχρονα, τα μετρητά νοούνται τα μετρητά και τα μετρητά εκτός μετρητών και ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο διαπραγματεύεται το νόμισμα.

Αυτοί οι οικονομικοί δείκτες πρέπει να οριστούν με σαφήνεια.να διακρίνουν μεταξύ τους. Έτσι, κατά τον υπολογισμό των αναγκαίων κέρδη να εξετάσει πλήρως όλα τα έσοδα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τις πωλήσεις, και απόλυτα όλα τα άλλα ταμεία έσοδα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οικονομική αυτήοι δείκτες επιτρέπουν στους ιδρυτές ή στους φορείς ελέγχου να καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, να εντοπίζουν προβληματικά ζητήματα και να καθορίζουν τους τρόπους επίλυσής τους.

Για τον πλήρη χαρακτηρισμό των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτωνεπιχειρήσεων υπάρχουν οικονομικοί δείκτες που διαμορφώνονται κατά τη διεξαγωγή αναλυτικών δραστηριοτήτων ή κατά την υλοποίηση παραγωγικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει καθολικός συντελεστής που να χαρακτηρίζει πλήρως τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του επιχειρηματία.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες που αντανακλούν τα αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας - κερδοφορία, χρηματοοικονομική σταθερότητα, ρευστότητα και αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Η κερδοφορία χαρακτηρίζει την οικονομικήη αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι ένας σχετικός δείκτης που συγκρίνει το αποτέλεσμα με το κόστος ή τους πόρους που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος. Στην πράξη, υπάρχει μεγάλος αριθμός συντελεστών κερδοφορίας, η χρήση οποιασδήποτε εκ των οποίων εξαρτάται από την επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης της οικονομικής δραστηριότητας του θέματος από την άποψη της αποτελεσματικότητας. Αυτό επίσης καθορίζει την επιλογή του κύριου δείκτη αξιολόγησης, που αντιπροσωπεύεται από το κέρδος που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς. Συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικτά κέρδη, κέρδη προ φόρων, λειτουργικά κέρδη και καθαρά κέρδη

Αρέσει:
0
Είδη πόρων του οργανισμού
Διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους
Διεθνής Αγορά Νομισμάτων
Γιατί πρέπει να επανεκτιμήσω τα πάγια περιουσιακά στοιχεία;
Το πρόγραμμα παραγωγής ως μέσο
Δείκτες οικονομικής απόδοσης
Χρηματοοικονομικοί πόροι της επιχείρησης:
Ο συντελεστής της ενδιάμεσης ρευστότητας και
Χρηματοοικονομικές σχέσεις επιχειρήσεων
Δημοσιεύσεις
επάνω